Co-Founder

DUC ANH

Thành viên sáng lập QASCO

Co-Founder

DO QUANG

Thành viên sáng lập QASCO

Service Chief

MANH DAT

Phụ trách kỹ thuật

Accountant

PHUONG THAO

Phụ trách tài chính

Sales Manager

NGUYEN QUANG

Quản lý bán hàng

Warehouse Manager

KHAC BO

Quản lý kho hàng

After-sales Staff

THU THAO

Quản lý hậu mãi & bảo hành

Shipping Manager

LE THANH

Quản lý & điều phối vận chuyển