Co-Founder

DUC ANH

Thành viên sáng lập QASCO

Co-Founder

DO QUANG

Thành viên sáng lập QASCO

Sales Manager

NGUYEN QUANG

Quản lý bán hàng

Warehouse Manager

KHAC BO

Quản lý kho hàng